Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Gezondheid - nieuws / Nieuws

NVD past aanbevelingen voor duiken en keuren aan

Op 23 maart publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde haar aanbevelingen voor duiken en keuren in ‘coronatijd’. Nu de eerste versoepelingen een feit zijn, is het advies aangepast.


Er is nog weinig bekend over het postinfectieuze beloop van COVID-19. Er zijn bij dit advies dan ook de volgende kanttekeningen:

  • het advies heeft een geldigheid tot 01-01-2021. Het kan zijn dat het advies eerder wordt aangepast aan de hand van voortschrijdend inzicht. In ieder geval komt er een evaluatie van het advies per 01-01-2021.
  • het advies is alleen van toepassing op degenen met een bewezen Corona-infect. Het probleem is, dat de Corona-pandemie zich ontwikkelde in de periode dat er ook sprake was van een influenza-epidemie, en dat de symptomen bij de mildere gevallen heel erg op elkaar kunnen lijken. Het percentage patiënten met een acute respiratoire infectie dat positief getest is op SARS-CoV-2 was eind maart maximaal (30 %), maar loopt nu snel terug. De beschikbaarheid van testen is lang problematisch geweest, maar wordt nu beter. Vanaf juni wordt het mogelijk om iedereen in Nederland met klachten die kunnen wijzen op een besmetting met het Coronavirus, te testen (14).

Naar aanleiding van het bovenstaande adviseert het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde het volgende:

Geadviseerd wordt dat duikers bij wie de huisarts een sterk klinisch vermoeden had van een COVID-infectie, of degenen die bemerkt hebben dat ze een verminderd inspanningsvermogen hebben sinds het begin van de Corona pandemie, contact opnemen met de huisarts over het uitvoeren van een test op een doorgemaakt Corona-infect. Hetzelfde geldt voor duikers die in contact zijn geweest met iemand met een bewezen of vermoede Corona infectie.

Duiken
Geadviseerd wordt om alleen recreatieve duiken te maken, solo of in buddyparen. Ook freediven is weer mogelijk.

Er dienen de volgende restricties in acht te worden genomen:

Groep 1: Duikers die een Corona-infectie met (ernstige) symptomen doormaakten
Hiervoor wordt een duikverbod van 3 maanden geadviseerd na herstel van een doorgemaakt infect. Er wordt geadviseerd deze duikers te evalueren met gebruikmaking van diverse onderzoeken, bijvoorbeeld CT-thorax, longfunctie, ergometrie, echocardiografie, MRI-hart, met eindbeoordeling door een duikerarts,

Voor het advies om, gezien de mogelijkheid van zuurstoftoxiciteit voor deze groep veiligheidshalve een maximale ppO2 te adviseren van 1 atmosfeer, en technisch duiken vooralsnog te ontraden, is ons inziens momenteel (nog) onvoldoende onderbouwing. Er is natuurlijk niets op tegen als de duikers uit deze groep ten aanzien hiervan zelf restricties in acht nemen.

Groep 2: duikers zonder klachten maar met een positieve testuitslag
Hiervoor wordt een duikverbod geadviseerd van 45 dagen na de testafname of na het eerste contact met de besmette persoon. Aanvullend onderzoek kan worden overwogen, met eindbeoordeling door een duikerarts.

Groep 3: alle overige duikers: geen aanvullend onderzoek
Voor de procedures voor, tijdens en na het duiken wordt verwezen naar het “Protocol Verantwoord onderwatersport in de 1,5 metersamenleving” van de NOB.

Duikinstructie
Voor wat betreft Duikinstructie wordt verwezen naar het “Protocol Verantwoord onderwatersport in de 1,5 meter samenleving” van de NOB. Hierin wordt gesteld: “Bij opleidingssituaties en verplichte oefeningen in een cursus waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dien je bij je opleidingsorganisatie na te gaan welke alternatieven zij voorschrijven. Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 meter afstandsregel en hygiëneregels te houden”. Dit maakt praktische duikinstructie natuurlijk wel erg lastig, en zal voor sommige instructeurs en duikscholen wellicht een reden zijn om althans voorlopig af te zien van het geven van duikopleidingen.

Duikkeuring
Geadviseerd wordt om niet essentiële duikkeuringen uit te stellen tot uiterlijk 1 september 2020.

Naar analogie van de situatie bij de professionele duikers adviseert de Vereniging de geldigheid van de duikkeuringen te verlengen tot uiterlijk 1 september 2020 voor duikers die geen klachten of problemen hebben (gehad) tijdens de geldigheid van het medisch certificaat.

Duikkeuringen kunnen in de tussentijd weer worden opgestart naar rato van de beschikbare keuringscapaciteit. Vanaf 1 september 2020 is er dan sprake van “het nieuwe normaal”. Wel  dienen onderzoeken waarbij een maatschappelijk belang gediend is (bv voor opleiding en voor instructeurs) voorrang te krijgen. Als er door de (sport)duikerarts een indicatie wordt gesteld voor het doen van een duikkeuring, moeten natuurlijk diverse voorzorgen worden genomen ter voorkoming van mogelijke besmetting met het Coronavirus, zoals beschreven in de “Leidraad bij het opstarten van de extramurale SMI’s (ZBC’s en solo-praktijken) na de beperkende overheidsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie” van de VSG/ SMI (13).

Geadviseerd wordt om voor professionele duikers het verplichte duikmedisch heronderzoek uit te stellen tot na 30-06-2020.

Er wordt ongewijzigd geadviseerd om bij professionele duikers, die wettelijk verplicht zijn om herkeurd te worden, het duikmedisch onderzoek uit te stellen tot na 30-06-2020, conform de richtlijnen van het Ministerie van SZW. In de toelichting bij het ” Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2020, 2020-0000048518, tot tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID-19 2020” wordt ervan uitgegaan dat herkeuren vanaf 1 juli 2020 weer mogelijk is. Of dit zo is, en in welke vorm dat dan zal moeten gebeuren, bijvoorbeeld door een uitgebreid telefonisch assessment of anderszins, zal te zijner tijd moeten worden bekeken. Bij een inkeuring als Beroepsduiker zal de duikerarts in overleg met de keurling moeten beslissen of dit tot nader order kan worden uitgesteld, of dat dit moet doorgaan met inachtneming van adequate maatregelen te nemen door de duikerarts om virusoverdracht te voorkomen.

De keurling draagt de verantwoordelijkheid om voor de keuring te melden of er sprake is van verschijnselen die zouden kunnen passen bij een infectie met het Corona virus (bijvoorbeeld hoesten, kortademigheid of koorts) zodat de keuring kan worden uitgesteld tot een later tijdstip.

Kijk voor actuele informatie altijd op de website van de NVD: www.duikgeneeskunde.nl of neem contact op met je duikerarts.

Bron: NVD

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief